Veel gestelde vragen

veel gestelde vragen logopedie kardol
Logopedische hulp kan nodig zijn voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van de spraak, taal, stem en/of het gehoor of eten en drinken.

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Soms is spreken en/of schrijven niet of nauwelijks mogelijk. Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma’s ingezet. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Meer dan alleen stotteren
Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit kan het gevolg zijn van neurologische afwijkingen of van bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan door neurologische aandoeningen of ziektes.

Verbeteren van professionals
Begeleiden van mensen die zich regelmatig moeten presenteren kan onderdeel van communicatieverbetering zijn. Zo kunnen logopedisten werkzaam zijn in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

ALogopedie is opgenomen in het de basispakket van uw zorgverzekering. Logopedie wordt dus gewoon vergoed, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Vanaf 1 juni 2011 wordt logopedie ook vergoed zonder verwijzing van een arts. Als u zonder verwijzing komt, zult u eerst gescreend worden door de logopedist. Wellicht wordt u daarna geadviseerd alsnog naar de huisarts te gaan om e.e.a. uit te laten sluiten. Wellicht kan de therapie direct aanvangen.
LET OP: Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL. Dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar kunt u wel of niet zonder verwijsbrief terecht. Informeer hierover als u zich voor logopedie aanmeldt!

Jaarlijks worden de logopedische tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld.
De NZa-tarieven in 2014 zijn:

Reguliere behandeling logopedie (30 minuten) €38,03
Eenmalig logopedisch onderzoek

€76,05
Uittoeslag €21,74
Internetzitting/telelogopedie

Screening bij directe toegang

€38,03

€19,01

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Nederlandse Zorgauthoriteit: www.nza.nl

Aanwezigheid van ouders is afhankelijk van uw kind. In principe mag u er bij aanwezig zijn, echter in sommige gevallen werkt het beter wanneer u er niet bij bent. Dit heeft puur te maken met de reactie van uw kind op uw aanwezigheid.

Uw aanwezigheid is vaak belangrijk omdat de logopedist u kan uitleggen hoe thuis geoefend kan worden en waar u dan op moet letten.

In sommige gevallen kiezen we er voor om u niet bij de behandeling te hebben. Kinderen kunnen soms veel vrijer zijn wanneer ouders er niet bij zijn.
U kunt dan in de wachtkamer wachten of evt. een boodschap doen. Wanneer u voor dit laatste kiest willen we u vriendelijk verzoeken om op tijd (tenminste 5 minuten voor de behandeling eindigt) weer aanwezig te zijn. Dit om onnodig uitlopen van behandelingen te voorkomen. Verder wordt u in de laatste minuten van de behandeling bijgepraat over wat er geoefend moet worden en hoe u dat het beste kunt doen samen met uw kind.

Hannelore is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder KP-nummer 59908141691.
Elke vijf jaar moet deze inschrijving worden verlengd, door behaalde studiepunten uit o.a. bij- en nascholing te kunnen overleggen.
Binnen de praktijk worden jaarlijks één à twee volledige cursussen gevolgd. Daarnaast worden ook informatieavonden en congressen bijgewoond.
Hannelore is lid van een kwaliteitskring. Dit is een groep van maximaal 12 collega-logopedisten die 6 keer per jaar samenkomen en werken aan kwaliteitsverbetering d.m.v. casuistiek of presentaties of andere werkvormen.
Voor meer informatie over het kwaliteitsregister paramedici: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief.

Zij stelt zich ondermeer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten. Thema’s als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamelijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg.

Hannelore is lid van de NVLF en van een kwaliteitskring.

Vooral voor mensen met een functie waarbij spreken of het gebruik van de stem centraal staat, kan preventieve logopedie zeer wenselijk zijn. Een langdurig zware belasting van de stem- en spraakorganen kan op termijn problemen geven. Keelpijn, stemverlies of stemvermoeidheid tijdens het spreken. Een goede adem- en spreektechniek zijn dan zeer belangrijk, voorkomen is immers beter dan genezen.

Deel viaShare on Facebook0Share on Google+0Email this to someone